Kodulehe suunaja

Valeri Vetšerkovski jätkab venekeelsete koguduste vanempresbüterina

Valeri VetšerkovskiEesti EKB Koguduste Liidu venekeelsete koguduste vendluse vanempresbüterina jätkab vend Valeri Vetšerkovski. Pärnu Peeteli kogudust karjasena teeninud ja kogudusliku töö Peeteli palvemajas üles ehitanud vend Vetšerkovski astus vanempresbüteri ülesannetesse 4 aastat tagasi pärast vend Nikolai Orehhovit. 13. veebruaril 2016 andsid venekeelsete koguduste pastorid oma vanempresbüterile jätkuva toetuse järgmiseks neljaks aastaks. Samamoodi jätkavad vanempresbüteri abina vend Pjotr Šuparski ning vanempresbüteri nõukogus vennad Orehhov ja Ruudi Leinus, kes ühtlasi koordineerib liidu eesti ja venekeelsete koguduste vahelist koostööd. Vanempresbüteri kinnitab ametisse koos teiste piirkonnavanematega liidu konverents 22.-23. aprillil Tartus, kus valitakse ühtlasi liidule uus president, asepresident, vanematekogu, ordineerimiskomisjon ja revisjonikomisjon.

Tänu ja õnnistusoovid Ülo Meriloole 90-ndal sünnipäeval

Eesti EKB Koguduste Liidu ja Oleviste koguduse kauaaegne vaimulik juht vend Ülo Meriloo tähistas 13. veebruaril 90. sünnipäeva. Auväärset juubilari oli õnnitlema tulnud hulk koguduste karjaseid. Pühapäeval, 14. veebruaril Oleviste kirikus toimunud jumalateenistusel andis praegune liidu president Meego Remmel oma eelkäijale üle kõigi liidu vanematekogu liikmete poolt allkirjastatud tänukirja, paludes vennale ja tema jätkuvale teenimistööle rohket õnnistust, tervist, vaimujõudu. Vend Ülo Meriloo on täna vanim liige liidu vanematekogus ja vanim kogudusekarjane kogudusetöös.

Ühispilt Ülo Meriloo 90 juubelipäeval Vennad Ülo Niinemägi, Meego Remmel ja Siim Teekel paluvad juubilarile õnnistust

Kasutame meile antud aega palveks!

Kallid kogudused ja koguduste karjased Eesti EKB Koguduste Liidus,

Kuningas Taavet alandub Kõigekõrgema palge ees ja tunnistab: “Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, Sinu palet!” (Ps 27:7-8)

Minagi tunnen oma südames kutset alanduda Issanda vägeva käe alla ning otsida palves ja isegi paastumises tema palet! Meid ootavad paljuski otsustavad ajad nii me koguduste liidu kui kogu me maa ja rahva elus. Kasutame siis järgmisest kolmapäevast, palvepäevast alates 40 päeva jooksul kuni ülestõusmispühadeni meile antud aega, et eriliselt tuleviku nimel palvetada. Sündigu Issanda tahe! Saame seda teha nii isiklikus palvekambris kui ühistel palvekoosolekutel, rääkimata Jumala rahvale omasest paastuaegsest elulaadist ja teenimisvalmidusest meid ümbritseva ühiskonna keskel.

Jumala sõna kinnitab: “Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked? Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest? Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb: “Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev. Ja Issand juhatab sind alati!” (Js 58:6-11)

Meego Remmel

Koeru Vabakoguduses pastor Mati Pihlaku ametisseseadmine

Mati Pihlaku ametisseseadmine Koeru Vabakoguduses31. jaanuaril toimus Koeru Vabakoguduses pastor Mati Pihlaku ametisseseadmine ja diakoniks ordineerimine. Uuele kogudusekarjasele ning kogudusele ja külalistele jagas Jumala sõna ning palus õnnistust läbi viimaste aastate Koerus pastorina teeninud ja mullu emerituuri siirdunud Tõnu Vebel koos Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi Meego Remmeliga. Külalistervitajatena astus üles hulk erinevate koguduste esindajaid. Pastor Mati Pihlak on nelja lapse isa. Koos koguduse juhatusega õpib ta KUS Kutse Koolis. Täname ja palume uue ametivenna kogudusekarjaste peres!

Tunnistame Püha Vaimu väes. Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD 2016

presidendi uusaastaläkituse piltÕnnistatud uut Issanda aastat – 2016!

Algav aasta on liigaasta, kus kokku 366 päeva. Niisiis, kui Jumal lubab ja me elame, on eelolevas aastas armuaega rohkem kui mullu. Igal juhul on meile antud aeg kingituseks Loojalt. Jeesus ei käsi hakata teoretiseerima, mida ja millal täpselt see aeg endaga kaasa toob. Ta läkitab meid antud kingitust praktiliselt kasutama, öeldes: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ (Ap 1:7-8)

Meie kätesse antud aega õigesti kasutades võime eeloleval aastal ellu viia suurimaid jumalikke ja inimlikke unistusi, mis kujunevad õnnistuseks nii meie kodukohas kui üle Eestimaa ja selle piiridegi. Jeesus läkitab meid tunnistama temast Püha Vaimu väes kõikjal üle maailma. Kui apostlid alustasid omaaegset kuulutustööd Jeruusalemmas, suundudes sealt edasi üle kogu Juuda- ja Samaariamaa ning jõudes lõpuks välja Rooma impeeriumi pealinna, piirialade ja naabermaadeni, siis tänapäevased infotehnoloogilised vahendid võimaldavad meil Jeesusest tunnistust anda sõna otseses mõttes „ilmamaa äärteni“. Elektroonilise võrguajastu sõnumi edastamine eeldab siiski elektrienergia ning vooluvõrgu olemasolu. Või vähemalt päikese- ja tuuleenergia „allalaadimise“ vahendeid. Vastasel juhul saavad isegi kõige nutikama kommunikatsioonitehnoloogia akud varem või hiljem tühjaks ning infolevi lakkab.

Samamoodi ei suuda me oma inimlikkuses Jeesusest tunnistust anda, kui me ei saa laetud jumaliku vaimuväe allikast. Jeesuse elu ja õpetus võib meil peas olla, aga selle järgi elada pole meil iseenesest võimet ega tahet. Pühakirjatekste võime tunda ja osundada, aga Jumala sõna meie elus niisama vilja ei kanna ega levi. Jumala- ja inimarmastus on teadagi ülimaks elukäsuks, ent seda välja elada pole meil iseeneses suutlikkust. Usk, lootus, armastus ning vaimulik elujõud, evangeelne energia, voli ja võime Jeesust järgida ning temast tunnistust anda lähtub ainuüksi otseühendusest tema Vaimu ja ihuga. Otsime siis osadust Jeesuse Vaimus ja tema kohalolu kehastavas koguduseihus sõltumata aegadest ja tundidest, mida uus aasta võib tuua. Olgu alanud aasta motoks mitte niivõrd soov, kuivõrd tõdemus: „Tunnistame Püha Vaimu väes.“

Meego Remmel
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president 

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017